1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre
    1. Địa chỉ: 26, đường 3 Tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre
      Điện thoại:075 3822 101