Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Quan trắc MT
Trong đợt thu có: - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 05/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 00/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau:  
 
Trong đợt thu có: - 07/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 10/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: 
 
Trong đợt thu có: - 23/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 00/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - /35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: 
 
Trong đợt thu có: - 06/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 12/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 02/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - 08/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: 
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có:  
 
1. Kết quả quan trắc Trong đợt thu có: - 08/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng. - 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh bệnh hoại tử gan tụy cấp. - /36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, kết quả cụ thể như sau: